© Ditmar Huckschlag

© Ditmar Huckschlag

© Ditmar Huckschlag

Charakteristika slovenských partnerov projektu LIFE

Občianske združenie DIANA – Výskum Karpatskej fauny bolo založené v roku 2014 a predstavuje dobrovoľné, verejnoprospešné združenie občanov, ktorého poslaním je aktívne sa podieľať na podpore trvalo-udržateľného manažmentu chránených druhov živočíchov a ich biotopov. Hlavným cieľom OZ DIANA je najmä ochrana a výskum prírody, ako aj zaistenie prežitia európsky významných druhov živočíchov v meniacom sa prostredí prostredníctvom spracovania a realizácie vedeckých štúdií, projektov, programov a zámerov z oblasti životného prostredia. Ďalšími cieľmi združenia sú riešenie problémov koexistencie zvierat a človeka so zavádzaním preventívnych opatrení, ale aj environmentálna politika, osveta, vzdelávanie a environmentálna výchova obyvateľstva, práca s mládežou a zapájanie dobrovoľníkov. Uvedené ciele OZ DIANA zabezpečuje prostredníctvom svojich členov, ako aj aktívnej spoluprace s národnými (Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, Lesy SR atď.) a medzinárodnými organizáciami (KORA, IUCN, LCIE, WWF atď.).

Národná Zoologická záhrada Bojnice založená v roku 1954 má praktické a dlhodobé skúsenosti v rámci ochrany a výskumu širokého spektra druhov živočíchov. Od roku 1955 zahŕňajú hlavné aktivity Národnej Zoo Bojnice chov a rehabilitáciu karpatských rysov s takmer 180 jedincami tohto druhu registrovanými do súčasnosti. Prvý rys narodený v zajatí v Európe bol narodený práve v Bojniciach v roku 1963. Národná Zoo Bojnice bola priamo zapojená do programov reštitúcie rysa vo francúzskom pohorí Vogézy a Národnom praku Šumava v Českej Republike. V rámci týchto programov bolo medzi rokmi 1985 – 1986 translokovaných a vypustených celkovo päť rysov. Od roku 1997 bola naviac Národná Zoo Bojnice súčasťou viacerých projektov ktoré sa zaoberali problematikou rysa.