© Branislav Tám

© Branislav Tám

© Barnislav Tam

© SNU

Koordinujúcim príjemcom projektu LIFE „Reštitúcia rysov v Biosférickej Rezervácii Falcký les ” (LIFE13 NAT/DE/000755) je nadácia Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU). Zahraničnými partnermi projektu sú Biosférická rezervácia SYCOPARC (FR), KORA (CH), Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej Republiky, Občianske združenie DIANA – Výskum Karpatskej Fauny, Národná Zoologická záhrada Bojnice a Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky (SK).

Cieľom projektu je založenie populácie rysa ostrovida (Lynx lynx) vo Falckom lese, ktorý je s veľkosťou 1 790 km2 najrozsiahlejším spojitým lesným územím v Nemecku. Územie je súčasťou UNESCO a cezhraničnej Biosférickej Rezervácie Falcký les - Severné Vogézy (DE - FR) s veľkosťou 3 028 km2. Prirodzený návrat rysa na toto územie počas posledných dekád nenastal a z dôvodu obmedzenej disperzie druhu nie je ani očakávaný. Vzhľadom na to bol navrhnutý program reštitúcie rysa, ktorý by obnovil populáciu na území jeho predchádzajúceho prirodzeného areálu rozšírenia a umožnil disperziu rysov medzi nemeckým Falckým lesom, francúzskymi Vogézami a švajčiarskym pohorím Jura. Výmena genetických informácií medzi novovytvorenou populáciou a reštituovanými populáciami žijúcimi na týchto územiach od 70. až 90. rokov 20. storočia zabezpečí ich ďalšiu a dlhodobú životaschopnosť. Na základe toho bude Falcký les len čiastočným biotopom väčšej a stabilnejšej populácie rysov, čo umožní ich rozšírenie do ďalších území v Porínií-Falcku. Podpora programu reštitúcie vo Falckom lese a pohorí Vogézy odbornou aj laickou verejnosťou je na veľmi vysokej úrovni o čom svedčí podpora národných, regionálnych a lokálnych samospráv, ako aj lesníckov a poľovníkov, chovateľov hospodárskych zvierat a širokej verejnosti. Projekt LIFE začal v januári 2015 a skončí v decembri 2020. Popri translokácii rysov z voľnej prírody v Slovenských Karpatoch a pohorí Jura projekt zahŕňa aj reštitúciu rehabilitovaných jedincov z Zoo Bojnice a ich monitoring z dôvodu dokumentácie časovo-priestorového správania  a vedeckého hodnotenia programu reštitúcie.

Nach oben